parallax background

ABELLA DO MEL

Apis mellifera

LIGAZÓNS DE INTERESE
AGA Curiosidades


Descrición

É un insecto social que vive en enxambres formados por tres clases de individuos: raíña, obreiras e abázcaros. O traballo da abella raíña e sinxelo: poñer os ovos que constituirán a nova xeración de abellas.

A maioría das abellas son de corpo veludo con “pelos plumosos” cunha carga electrostática, que facilita que o polen se adhira ao corpo.

¡Descobre máis especies!
Alimentación

Alimentanse de polen e nectar, usando o polen fundamentalmente coma alimento para as larvas e o nectar como material enerxético.

Hábitat

Viven en todolos hábitats onde exiten plantas con flores de todolos continentes, excepto na Antártida.

Status

A situación e estado de conservación das abellas españolas, calcúlase que o 2,6% das especies están ameazadas segundo a Lista Vermella das Abellas de Europa. Con todo, o número total de especies ameazadas de abellas pode ser moi superior ao estimado, considerando que a nivel europeo aínda se descoñece o estado do 56,7% destas especies e que existen moitas especies non recoñecidas ata o momento


Entradas
RGPD - Cookies