parallax background

BONOS


Bonos VigoZoo

VigoZoo

Bonos Anuais

BONOS ANUAIS VIGOZOO
Vigozoo ofrece dúas modalidades de abonados para o público que desexe realizar varias visitas ao longo do ano, observando como cambia a paisaxe e o comportamento dos animais do zoo co ritmo das estacións.

A regulación destes bonos, será de acordo á Ordenanza Fiscal nº 53 do Concello de Vigo, reguladora das tasas polos servizos que presta VigoZoo.

O abono individual é exclusivo e persoal e con él podes visitarnos sempre que queiras durante 12 meses consecutivos por un importe dun total de 18,65€.

Co abono familiar podes visitarnos coa túa familia tamén durante 12 meses consecutivos. É válido para familias de ata 5 membros con fillos que non superen os 18 anos de idade, por un importe total de 31,15€.

Documentación necesaria
-Fotocopia do D.N.I. do titular.
-Fotografía tamaño carné de cada membro.
-Fotocopia do libro de familia (no caso dos bonos familiares).
-Ficha de inscripción debidamente cumplimentada e asinada.
-Carta de normas firmada.

As fotocopias presentadas deberán ser fotocopias compulsadas.

Normativa
O bonos poderán ser solicitados os días laborais de apertura do parque no horario de taquilla.

O PAGO REALIZARÁSE tralo aviso de VigoZoo, directamente na taquilla ou a través da pasarela de pago da plataforma online do Concello de Vigo no seguinte enlace.
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/autoliq_vigozoo_bonos.jsp

É imprescindible presentar toda a documentación solicitada para tramitar o carné de abonado.

Se o demandante do abono non entrega toda a documentación solicitada no prazo de 30 días hábiles, contados a partir da presentación do súa solicitud, deberá cursarse unha nova.

É necesario e imprescindible mostrar ao persoal de taquilla o/os carné/s para acceder as instalacións de VigoZoo.

Renovación
É necesario cubrir a confirmación de datos na ficha destinada a tal efecto.

Se houbera modificacións respecto do inicial dentro de ese ano, deberáse de comunicar a VigoZoo, especificando no apartado de observacións o que proceda, adxuntando documentación, no caso que sea necesario.

Pago e tramitación por pasarela de pago
O pago e tramitación pode realizarse a través da pasarela de pago da plataforma online do Concello de Vigo a través do siguiente enlace:

https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/autoliq_vigozoo_bonos.jsp

Protección de datos
El tratamiento de los datos de carácter personal que se reciban a través de este formulario se ajustan a los principios y obligaciones establecidos en el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (RGDP), relativo a la protección de las personas físicas con respecto al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de dichos datos,y por lo que se derroga a la Directiva 95/46/CE, y a Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. https://vigozoo.com/proteccion-de-datos/


BONOS ANUAIS FAMILIAR
Tamén podes traernos a ficha de inscripción cuberta. Non olvides cubrir todolos datos con letra clara.

Descarga PDF


BONOS ANUAIS INDIVIDUAL
Cando veñas a tramitar o bono anual, podes traernos a ficha de inscripción cuberta directamente por ti. Non olvides cubrir todolos datos con letra clara.

Descarga PDF


RENOVACIÓN BONOS ANUAIS
Descarga aquí a ficha de renovación do primeiro ano, se xa es abonado.

Descarga PDF


Tríptico do Zoo

Organiza a túa propia visita consultando o mapa coas diferentes instalacións que Vigozoo ofrécete para que a túa xornada no Parque sea o máis completa e satisfatoria posible.

Descarga PDF